การศึกษาจำนวนครอบงำปลอดภัยบางประเภทของกราฟพิเศษบางชนิด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฏฐภูสิษฐ์ เกียรติพิมล, นิติธร บุตรน้ำเพชร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อภิรัฐ วานิชสมบัติ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาจานวนครอบงำ (Domination Number) บางประเภทของกราฟบางชนิดเพื่อให้ ได้มาซึ่งสูตรของจำนวนครอบงำบางประเภทของกราฟบางชนิด โดยจำนวนครอบงำบางประเภทสามารถนำมา ประยุกต์ใช้ได้ในศาสตร์หลายแขนง เช่น การนำจำนวนครอบงำมาใช้ในการออกแบบเครือข่ายสารสนเทศข้อมูลใน กราฟบลูม (Bloom graph) เพื่อป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ โดยผู้วิจัยจะเรียกจานวนครอบงาชนิดนี้ว่า จำนวนครอบงำปลอดภัย (Secure domination number) ซึ่งในงานวิจัยนี้จะเจาะลึกลงไปในจำนวนครอบงำปลอดภัยของ กราฟพิเศษบางชนิดนอกเหนือจากกราฟบลูม โดยผู้วิจัยจะใช้หลักการทางคณิตศาสตร์เพื่อหาสูตรของจำนวนครอบงำปลอดภัยของกราฟพิเศษบางชนิด เนื่องจากในปัจจุบันไม่มีสูตรของจำนวนครอบงำปลอดภัยสำหรับทุก ๆ กราฟ