การศึกษาการแยกไมโครพลาสติกที่เหมาะสมในตะกอนดิน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปริณดา หมายดี, สลิลทิพย์ อุ่นใจ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

โปรดปราน คำอ่อน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันปัญหาด้านขยะพลาสติกก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นจำนวนมาก เนื่องจากพลาสติกเป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติที่สามารถนำมาใช้งานได้หลากหลาย เช่น มีความแข็งแรง ยืดหยุ่นได้ ขึ้นรูปได้ง่าย และสามารถนำกลับมาใช้ได้อีก โดยพบว่าในประเทศไทยนั้นสามารถนำพลาสติกที่ใช้แล้วกลับมารีไซเคิลได้เพียงร้อยละ 9 เท่านั้น ที่เหลือจึงสะสมในแหล่งฝังกลบหรือตกค้างในสิ่งแวดล้อม เมื่อระยะเวลาผ่านไปพลาสติกเหล่านั้นจะเกิดการสลายตัวตามธรรมชาติจนกลายเป็นพลาสติกขนาดเล็ก หรือที่เรียกว่า ไมโคร พลาสติก ซึ่งมีรายงานว่าไมโครพลาสติกเหล่านี้สามารถสะสมในห่วงโซ่อาหาร ทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ โดยแหล่งที่มีการสะสมไมโครพลาสติกจำนวนมากได้แก่ มหาสมุทร ตะกอนท้องน้ำ และในดิน โดยปัญหาผลกระทบของไมโครพลาสติกที่เกิดการสะสมตัวในตะกอนดินเป็นสิ่งที่มีการให้ความสำคัญกันมาก เนื่องจากตะกอนดินเหล่านี้เป็นแหล่งการใช้ประโยชน์ของสิ่งมีชีวิต เช่น แหล่งอาหาร แหล่งที่อยู่อาศัย ดังนั้นหากตะกอนดินมีปริมาณไมโครพลาสติกในปริมาณมากย่อมส่งผลกระทบในระบบนิเวศเป็นอย่างมาก

ดังนั้นจึงมีความจำเป็นในการศึกษาถึงปริมาณการสะสมตัวอของไมโครพลาสติกในตะกอนดินโดยการพยายามแยกไมโครพลาสติกออกมา เพื่อทำให้ทราบและสามารถใช้ในการคาดการณ์ระดับความรุนแรงของไมโครพลาสติกในระบบนิเวศ วิธีการที่ใช้ในการแยกไมโครพลาสติกที่มีในปัจจุบันมีหลายวิธี เช่น การกรอง การทำให้ลอย หรือการใช้ความความหนาแน่น ซึ่งในโครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาวิธีการที่เหมาะสมสำหรับการแยกไมโครพลาสติกออกจากตะกอนดิน โดยอาศัยหลักการด้านความหนาแน่น และการใช้สนามแม่เหล็กสำหรับตะกอนดินป่าชายเลน นอกจากนี้ยังมีการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแต่ละวิธี เพื่อประยุกต์และนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต