การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากต้นย่าหยาในการยับยั้งการงอกของเมล็ดวัชพืชและพืชเศรษฐกิจบางชนิด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พุธิตา บุญโชติ, พลวัฒน์ วงศ์อำไพพิสิฐ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิกันดา รัตนพันธ์, อุษา เพชรบ้านนา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาพรวมของโครงการ ได้รับแรงบัลดาลใจจากการที่เกษตรกรไทยพบเจอปัญหาวัชพืชรุกรานระบาดมากในพื้นที่แปลงเกษตรจนทำให้ผลผลิตเสียหาย เกิดผลผลิตที่ตกต่ำลงจนส่งผลกระทบต่อรายได้จากการประกอบอาชีพจึงทำการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชในปริมาณมากเพื่อกำจัดวัชพืชในพื้นที่แปลงเกษตรทำให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมข้างเคียงเกิดเป็นสารเคมีตกค้างทั้งในสิ่งแวดล้อมและผลผลิต พวกเราจึงมีความต้องการที่จะทำสารสกัดหยาบจากต้นย่าหยาในการยับยั้งการเจริญเติบโตของวัชพืชและพืชเศรษฐกิจ เป็นวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของสารอัลลีโลพาทีของต้นย่าหยาที่มีผลต่อการยับยั้งการงอกของเมล็ดวัชพืชและพืชเศรษฐกิจ พวกเราจึงมีกระบวนการทำสารสกัดหยาบจากต้นย่าหยาโดยใช้ส่วนเหนือดินและส่วนใต้ดิน ส่วนเหนือดินคือลำต้นและใบ ส่วนใต้ดินคือราก ใช้วิธีการสกัดแบบแช่หมัก ด้วยตัวทำลาย 2 ชนิดคือ น้ำและเอทานอลเป็นการศึกษาประสิทธิภาพว่าตัวทำละลายชนิดไหนและส่วนใดของต้นย่าหยาที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเมล็ดวัชพืชและพืชเศรษฐกิจบางชนิดได้มากกว่า โดยทำการวิเคราะห์การเจริญเติบโตโดยใช้ความยาวรากและความยาวของต้นกล้าในการสังเกตแล้วนำมาวิเคราะความแปรปรวนทางสถิติและทำการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยที่เกิดขึ้นในการทดลอง โดยในโครงงานนี้คาดว่าจะสามารถใช้สารสกัดหยาบจากต้นย่าหยาในการยับยั้งการเจริญเติบโตของวัชพืชและพืชเศรษฐกิจได้จริง จนนำไปสู่การต่อยอดในการใช้กับเกษตรกรในพื้นที่สุราษฎร์ธานีได้เป็นอย่างดี