การพัฒนานวัตกรรมป้องกันการเกิดโรคหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พลางกูร สังข์นวล, ปภัชญา พูนเพชรรัช, รัตตวัลย์ รัตนกรรภิรมย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นพวรรณ คงเพ็ง, วิภา อาสิงสมานันท์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โรคหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาท เป็นสภาวะที่มักเกิดขึ้นกับกลุ่มวัยทำงานที่ต้องนั่งทำงานอยู่ในออฟฟิศเป็นระยะเวลานานหรือนั่งทำงานโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นประจำ จนส่งผลทำให้กลายเป็นปัญหาใหญ่ที่คนวัยทำงานต้องเผชิญอยู่ในปัจจุบัน โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการป้องกันโรคหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาท 2) สร้างนวัตกรรมป้องกันการเกิดโรคหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อนวัตกรรมป้องกันการเกิดโรคหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ แบ่งการทดลองออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการป้องกันโรคหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาท เก็บข้อมูลจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สัมภาษณ์นักกายภาพบำบัดที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรคหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาท และสัมภาษณ์ผู้ที่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาท ผลการสังเคราะห์ข้อมูล พบว่าสาเหตุของการเกิดโรคส่วนใหญ่มาจากการนั่งนานและนั่งผิดท่า ส่งผลให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนออกมาทับเส้นประสาท โดยผู้ให้ข้อมูลมีความต้องการนวัตกรรมในการป้องกันการเกิดโรค เนื่องจากหากเป็นโรคนี้แล้วจะส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาว ตอนที่ 2 สร้างนวัตกรรมป้องกันการเกิดโรคหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ โดยใช้แพลตฟอร์ม CiRA Core เขียนโค้ด AI เพื่อจดจำรูปแบบท่านั่งที่เหมาะสม และควบคุมบอร์ด Kidbright ให้รับสัญญาณจาก CiRA Core และสั่งการให้มีการแจ้งเตือนออกมาในรูปแบบเสียงทันทีเมื่อตัวนวัตกรรมพบว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้น และตอนที่ 3 ศึกษาความพึงพอใจของนวัตกรรม ดำเนินการทดลองโดยกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 15 คน ได้แก่ ผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเป็นโรคหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทจำนวน และผู้ที่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท ซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการทดลอง