เครื่องให้อาหารสัตว์เลี้ยงอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ขนิษฐา มาฟู, ปภาวรินทร์ คำดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พิมพ์ชนก ปันสุวรรณ์, อีสซา เดสสิ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เครื่องให้อาหารสัตว์เลี้ยงอัตโนมัติได้จัดทำขึ้น

เนื่องจากปัจจุบันสัตว์เลี้ยงเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในสังคมไทย และเมื่อเป็นเจ้าของสัตว์

เลี้ยงเกิดข้อกังวลเกี่ยวกับไม่สามารถให้อาหารสัตว์เลี้ยงได้อย่างตรงเวลาทุกมื้อได้ จึงเกิด

แนวคิดในการออกแบบสร้างเครื่องให้อาหารสัตว์เลี้ยงอัตโนมัติ เพื่อแก้ปัญหาผู้เลี้ยงสัตว์

เลี้ยงที่ไม่สามารถให้อาหารสัตว์เลี้ยงได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาชนิดของเกลียวที่มีผล

ต่ออัตราการไหลของเครื่องให้อาหารสัตว์อัตโนมัติ ศึกษาชนิดของอาหารที่มีผลต่ออัตราการ

ไหลของเครื่องให้อาหารสัตว์อัตโนมัติ และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาและ

ปริมาณของอาหารที่ไหลออกมา

โดยพบว่าเครื่องให้อาหารสัตว์อัตโนมัติ ที่มีเกลียวแตกต่างกันจะมีผลต่ออัตราการ

ไหลของอาหารโดย เกลียวเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 7 เซนติเมตร มีอัตราการไหลของ

อาหารที่มากกว่าเกลียวเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.5 เซนติเมตร ในระเวลาที่เพิ่มขึ้น

ตามลำดับ

โดยชนิดของอาหารที่มีผลต่ออัตราการไหลของเครื่องให้อาหารสัตว์พบว่า ชนิดของ

อาหารเม็ดมีอัตราการไหลของปริมาณอาหารที่มากที่สุด รองลงมาคือ ชนิดของอาหารเม็ด

กลาง และชนิดของอาหารเม็ดเล็ก ในระเวลาที่เพิ่มขึ้นตามลำดับ และความสัมพันธ์ระหว่าง

ระยะเวลาและปริมาณของอาหารที่ไหล พบว่า มีความสัมพันธ์ตามระยะเวลา

โดย ระยะเวลาที่เพิ่มขึ้นปริมาณของอาหารที่ไหลออกมาจะเพิ่มขึ้น ซึ่งเครื่องให้อาหารสัตว์

เลี้ยงอัดโนมัติสามารถนำมาประยุกต์และนำมาสร้างเครื่องให้อาหารอัตโนมัติที่ใช้งานได้จริง