เครื่องให้อาหารสุนัขอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชยางกูร ชัยสุรสินทวี, สิรวิชญ์ อริยวัฒนาวงศ์, ณัฐดนัย สุวรรณศิลป์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อีสซา เดสสิ, พิมพ์ชนก ปันสุวรรณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง เครื่องให้อาหารสัตว์อัตโนมัติ จัดทำขึ้นเพื่อ แก้ปัญหาผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่ต้องออกนอกบ้านประจำและไม่สามารถนำสัตว์เลี้ยงไปด้วย จึงไม่สามารถให้อาหารสัตว์เลี้ยงอย่างตรงเวลาทุกมื้อ เครื่องให้อาหารสัตว์เลี้ยงอัตโนมัติจะเป็นตัวช่วยทำให้สัตว์เลี้ยงได้รับอาหารได้ตรงเวลาทุกมื้อได้ โดยอาศัยความคิดริเริ่มที่จะสร้างและใช้อุปกรณ์นำมาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์และมีคุณค่ามากขึ้น โดยทำเป็นเครื่องให้อาหารสัตว์สามารถตั้งเวลาให้อาหารได้ ที่มีชื่อว่า เครื่องให้อาหารสัตว์อัตโนมัติ โดยใช้กลไกของการขับเคลื่อนด้วยเกลียวลำเลียงอาหารและควบคุมเวลาโดยการใช้โปรแกรมที่สามารถตั้งเวลาและปริมาณอาหารแก่สัตว์เลี้ยงได้ตามคำสั่ง โดยจากการทดลองผลที่ได้ คือ การศึกษาชนิดของเกลียวที่มีผลต่ออัตราการไหลของเครื่องให้อาหารสัตว์ รวมทั้งชนิดของอาหารที่มีผลต่ออัตราการไหลของเครื่องให้อาหารสัตว์อัตโนมัติ และความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาและปริมาณของอาหารที่ไหลออกมา โดยเครื่องให้อาหารสัตว์อัดโนมัตินั้นสามารถนำมาประยุกต์และนำมาสร้างเครื่องให้อาหารอัตโนมัติที่ใช้งานได้จริง