เครื่องแยกเหรียญอัติโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีรธร ใจอยู่, สืบสกุล โพนทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐรินีย์ อภิวงค์งาม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในสภาวะของโลกปัจจุบันมีความก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ ทางด้านการศึกษาและทางด้านเทคโนโลยี ทำให้มีผู้คิดค้นเครื่องอำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษย์เป็นอย่างมาก เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่มีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้มีการสร้างอาชีพให้แก่ชุมชนต่าง ๆ ทั้งในตัวเมืองและชนบท รวมไปถึงสถานประกอบการรายใหญ่และรายย่อยล้วนแล้วแต่มีรายรับและรายจ่ายในวงเงินที่สูงมากในแต่ละวัน ในบางครั้งจึงต้องเป็นปัญหาการการตรวจเช็คจำนวนเงินโดยเฉพาะเงินที่เป็นเหรียญ ได้แก่ เหรียญสิบบาท เหรียญห้าบาท เหรียญบาท ปนกันอยู่เป็นจำนวนมากทำให้ต้องเสียเวลาในการแยกเหรียญ

ปัญหาที่สำคัญที่เกิดขึ้นในโรงเรียนพะเยาพิทยาคมคือ ปัญหาในการแยกเหรียญของแม่ค้าที่ โรงอาหาร แม่ค้าในสหกรณ์โรงเรียน เนื่องจากในแต่ละวันมีรายรับเป็นจำนวนมาก ทำให้ปัญหาในการแยกเหรียญเป็นปัญหาที่ทำให้เกิดความยุ่งยากและเสียเวลาในการคัดแยกเหรียญและนับจำนวนเหรียญ ดังนั้นทางผู้ประดิษฐ์จึงได้มีการคิดค้นเครื่องที่จะอำนวยความสะดวกในการแยกเหรียญขึ้น เพื่อช่วยลดภาระความยุ่งยากในสถานประกอบการที่มีเงินหมุนเวียนเป็นเหรียญจำนวนมาก เพื่อประหยัดเวลาในการคัดแยกเหรียญและลดต้นทุนในการผลิตเครื่องคัดแยกเหรียญ

ดังนั้นทางผู้ประดิษฐ์จึงได้มีการจัดทำสิ่งประดิษฐ์ เครื่องแยกขนาดเหรียญ 10 บาท 5 บาท 2 บาทและ1 บาท เพื่อที่จะสามารถช่วยแบ่งเบาภาระในการคัดแยกเหรียญ ขนาดเหรียญ 10 บาท เหรียญ 5 บาท เหรียญ 2 บาท และเหรียญ 1 บาท โดยสามารถนับจำนวนเหรียญจำนวนมากได้อย่างถูกต้องและแม่นยำและต้นทุนการผลิตเครื่องแยกเหรียญในราคาที่ถูกกว่าเครื่องแยกเหรียญอัตโนมัติตามท้องตลาด

จากการศึกษาพบว่า จากการทดลองความแม่นยำในการนับเหรียญแต่ละชนิด โดยใช้ความแรงของมอเตอร์เบอร์ที่แตกต่างกัน ประสิทธิภาพในการคัดแยกเหรียญจะดีมากที่สุดเมื่อใช้เวลาที่เพิ่มมากขึ้น และความแรงของมอเตอร์ที่ดีที่สุดคือ เบอร์ 3 ซึ่งสามารถคัดแยกเหรียญได้ประสิทธิภาพมากที่สุด ร้อยละ 100 ผลการทดสอบความเร็วในการคัดแยกเหรียญแต่ละชนิด โดยใช้ความแรงของมอเตอร์เบอร์ 2 มีความเร็วเท่ากับ 4.73 coins/s และ ผลการทดสอบความเร็วในการคัดแยกเหรียญแต่ละชนิด โดยใช้ความแรงของมอเตอร์เบอร์ 3 มีความเร็วเท่ากับ 6.73 coins/s