วัสดุป้องกันกล้ามเนื้อหดเกร็งและรองรับแรงกระเเทกเนื่องจากการหกล้มจากน้ำยางพารา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วุฒิภัทร อินทร์ทองคำ, ศรัณยู นิธิคุณากร, วิชญ์พล เหล่าวิวัฒน์เกษม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศรินยา สวาหลัง, นิธินาถ แซ่ตั้ง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง วัสดุป้องกันกล้ามเนื้อหดเกร็งและรองรับแรงกระเเทกเนื่องจากการหกล้มจากน้ำยางพารา เพื่อผลิตวัสดุจากน้ำยางพาราที่มีคุณสมบัติรองรับแรงกระแทกจากอุบัติเหตุได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเล่นกีฬาป้องกันการเป็นตะคริวและเพิ่มความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุในขณะออกกำลังกาย การผลิตวัสดุป้องกันกล้ามเนื้อหดเกร็งและรองรับแรงกระแทกเนื่องจากการหกล้มจากน้ำยางพารา ผลิตออกมาในรูปแบบของปลอกแขนที่สวมใส่ได้ง่าย โดยการนำน้ำยางธรรมชาติผ่านการบ่มสารเคมี KOH 0.5% ให้ได้น้ำยางข้นสำหรับเรียกว่าน้ำยางคอมพาวนด์สำหรับนำไปทดลอง เทลงบนพิมพ์และนำไปผ่านความร้อน ทดสอบระดับพรีวัลคาไนซ์เซชั่นของน้ำยาง แล้วตรวจลักษณะก้อนยาง พบว่าที่ระยะเวลาการบ่ม 48 ชม. น้ำยางเกิดการวัลคาไนซ์เล็กน้อย ยางรวมตัวเป็นก้อนและเหนียว ซึ่งเป็นระดับพรีวัลคาไนซ์ที่ดีที่สุดจากการทดสอบการวัดความหนืดของน้ำยางคอมพาวนด์ด้วยเครื่อง Brookfield Viscometer พบว่ามีค่าความหนืดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อเวลาในการบ่มเพิ่มขึ้น เมื่อนำน้ำยางคอมพาวนด์นำมาผลิตเป็นปลอกแขน และบ่มที่เวลา 24 36 48 72 ชม. จากนั้นนำไปทดสอบความต้านทานต่อแรงดึงพบว่าน้ำยางคอมพาวนด์หลังจากทำการบ่ม 48 ชั่วโมง จะมีความหนืดและให้ค่าความต้านทานต่อแรงดึง เท่ากับ 28.31 eps ซึ่งเป็นค่าที่ดีที่สุด เหมาะแก่การขึ้นรูปผลิตปลอกแขน ผลประเมินจากผู้ใช้งานจริงสวมใส่นำไปเล่นกีฬาบาสเกตบอลและผู้สูงอายุที่สวมใส่เป็นระยะเวลา3ชม.สามารถสวมใส่ได้อย่างกระชับและมีขนาดของปลอกแขนที่กระชับ สวมใส่สบายไม่อับชื้นหรือร้อนจนเกินไป สามารถยืดระยะเวลาออกกำลังกายและปกกันการเกิดบาดแผลถลอกหรือฟกช้ำได้ดี

คำสำคัญ: น้ำยางคอมพาวดน์,ปลอกแขน