เครื่องเพาะชำต้นกล้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จีราภรณ์ สมศรี, กันต์พงษ์ ศรีกะกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นวมินทร์ วงค์ไชย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เครื่องเพาะต้นกล้าที่สามารถเปิดปิดน้ำและไฟได้อัตโนมัติ และยังมีการการตรวจวัดความชื้น,ค่าPH โดยใช้การควบคุมจากบอร์ดArduino