เครื่องแยกเมล็ดข้าวเปลือก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศศิวิมล เจริญสุข, ทัศน์พล เอี่ยวเฮง, นพรัตน์ อะทะไชย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อ้อยใจ ทิพย์เนตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากข้าวเปลือกที่ชาวบ้านเก็บไว้ใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ และไว้บริโภคในครัวเรือนมีเศษวัชพืช และเมล็ดวัชพืชปะปนอยู่มาก ซึ่งการที่จะกำจัดสิ่งไม่พึงประสงค์เหล่านั้นออกจากเมล็ดข้าวโดยวิธีการดั้งเดิม คณะผู้จัดทำจึงได้นำวิธีการคัดแยก เช่น การฝัด แช่น้ำเ หรือแม้แต่การเป่าลม เป็นเรื่องที่ยากและใช้เวลานานมาก คณะผู้จัดทำจึงได้นำหลักการคัดแยกเมล็ดข้าวเปลือกแบบดั้งเดิมของคนในชุมชน มาประยุกค์จนได้เครื่องคัดแยกเมล็ดข้าวเปลือกที่มีประสิทธิภาพสูง ที่สามารถกำจัดเศษวัชพืช และเมล็ดวัชพืชได้ดีกว่าวิธีดั้งเดิม