การศึกษาวิธีการปรับตัวที่เพิ่มความสามารถในการยึดเกาะ เพื่อตอบสนองต่อแรงลมของมดส้ม Oecophylla smaragdina และสร้างแบบจำลองที่เลียนแบบวิธีการปรับตัว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กุณฑ์พงศ์ อดุลประเสริฐสุข, สิริภัทร สนเท่ห์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นาอีม บินอิบรอเฮง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

มดส้ม (sp. Oecophylla smaragdina) เป็นสิ่งมีชีวิตหนึ่งในอาณาจักรสัตว์ มดส้มเหล่านี้แสดงพฤติกรรมทางสังคมที่ซับซ้อนและมีการปรับตัวที่เป็นเอกลักษณ์ การศึกษาลักษณะทางกายภาพในอดีตได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถของมดส้มที่ทำให้สามารถนำไปต่อยอดเป็นนวัตกรรมได้อย่างกว้างขวาง งานวิจัยหลายฉบับมีการศึกษาความสามารถและวิธีการในการไต่ของมดบางชนิด อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการยึดเกาะของมดเมื่อมีแรงลมยังคงไม่ถูกศึกษา คณะผู้วิจัยมีความสนใจเกี่ยวกับการปรับตัวเพื่อยึดเกาะกับพื้นผิวภายใต้สภาวะที่มีแรงลมของมด ที่ช่วยให้มดส้มยึดเกาะได้ดีขึ้น จึงต้องการศึกษาการเคลื่อนไหวเพื่อช่วยยึดเกาะกับพื้นผิวภายในอุโมงค์ลมที่มีการลดความแปรปรวนของกระแสลม เพื่อสร้างโมเดลทั้งในโปรแกรมจำลองการไหลของอากาศ และใช้การไหลของน้ำเพื่อทดสอบโมเดลกายภาพที่เลียนแบบวีธีการปรับตัวของมดส้ม ทั้งนี้ เพื่อทราบวีธีการที่เพิ่มความสามารถในการยึดเกาะของมดส้ม และพิสูจน์วีธีการปรับตัวที่ได้จากการศึกษา และคาดว่าจะสามารถนำไปพัฒนาเป็นนวัตกรรม อาทิ หุ่นยนต์สำรวจซากปรักที่ยังมีแผ่นดินไหว ไปจนถึงหุ่นยนต์สำรวจดาวเคราะห์ที่มีลมแรง