การหาความสัมพันธ์ระหว่างความกว้างของกระดองปูดำกับความยาวกระดองปูดำจากพาราโบลาและอัตราส่วนเพื่อนำไปใช้ในการสร้างเครื่องมัดปูดำสำหรับเกษตรกร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศรัญญา บูรณะมณฑล, ตะวัน ขำสุข

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สนฤดี ศรีสวัสดิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

“ปูทะเล” มีชื่อสามัญที่แตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น เช่น ปูดำ ปูขาว ปูทองหลาง เป็นต้น กระดองมักมีสีดำปนแดง บ้างก็มีสีน้ำตาลเข้ม มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Black Crab หรือ Serrated Mud Crab ด้วยเหตุที่

ปูทะเลมีคุณค่าทางโภชนาการสูงและมีรสชาติดีจึงได้รับการยกย่องว่าเป็น “ราชินีแห่งปู” ทำให้ได้รับความนิยมและเป็นที่ต้องการของตลาดซึ่งจัดได้ว่าเป็นหนึ่งในสัตว์น้ำเศรษฐกิจของประเทศไทย

ปัจจุบันเมื่อความต้องการรับประทานปูดำเพิ่มมากขึ้นทำให้การขนส่งปูดำมีจำนวนเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน โดยในการขนส่งนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ การมัดปูดำ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญและความแม่นยำเนื่องจากปูดำที่โตเต็มวัยมีลำตัวและก้ามที่มีขนาดใหญ่ดังนั้นเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับผู้ขนส่ง ผู้รับซื้อและผู้ซื้อ รวมถึงป้องกันความเสียหายอันเนื่องมาจากการขนส่ง จึงจำเป็นต้องมัดปูดำเหล่านั้นอย่างดี

แต่ทว่าขั้นตอนการมัดปูดำนั้นเป็นไปอย่างล่าช้า และมีค่าใช่จ่ายเพิ่มขึ้นเนื่องจากเกษตรกรผู้เลี้ยง

ปูดำต้องจ้างแรงงานเพื่อมัดปูดำส่งให้ทันเวลาและเพียงพอต่อความต้องการของตลาด

คณะผู้จัดทำจึงนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ในเรื่อง พาราโบลา อันตราส่วนและทฤษฎีกราฟ ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับวิธีการมัดปูและรูปร่างของกระดองปู นำมาหาความสัมพันธ์ของความกว้างของกระดองปูดำกับความยาวกระดองปูดำ โดยใช้ความสัมพันธ์นั้นในการหาวิธีการมัดปูแบบใหม่เพื่อประหยัดเวลาในการมัด ลดปริมาณการใช้เชือก ลดค่าใช้จ่ายเรื่องแรงงาน อีกทั้งเพื่อลดการบาดเจ็บของปูทำให้ได้ปูที่มีสภาพสมบูรณ์น่ารับประทาน