การใช้เครื่องหมายไอเอสเอสอาร์สำหรับความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อรา Myrothecium inundatum ที่แยกออกจากจอกที่เป็นโรคใบไหม้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

มนัสนันท์ บุญระยอง, นันท์นภัส คลอดเพ็ง, พิชญ์สินี สมศิริกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อรวรรณ ปิยะบุญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในประเทศไทยประสบปัญหาอันเกิดจากวัชพืช และหนึ่งในวัชพืชที่สร้างความเสียหายอย่างมากก็คือจอก จอกสามารถก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจในพื้นที่ที่เข้ามารุกราน โดยการควบคุมวัชพืชดังกล่าว มักใช้สารเคมี แต่สารเคมีอันตรายต่อมนุษย์ สัตว์ และสภาพแวดล้อม ด้วยเหตุนี้การควบคุมโดยชีววิธีจึงเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเพื่อลดปริมาณการใช้สารเคมี โดยเชื้อราเป็นจุลินทรีย์ที่มีศักย์ภาพในการผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ เช่น เอนไซม์ทุตยภูมิและสารพิษ โดยเฉพาะเชื้อรา Myrothecium inundatum มีความสามารถในการสร้างเอนไซม์ ยาปฏิชีวนะ และสารพิษจากเชื้อรา (mycotoxin)

โครงงานนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อรา Myrothecium inundatum โดยนำเชื้อรา Myrothecium inundatum ที่แยกออกจากจอกที่เป็นโรคใบไหม้มาหาความหลากหลายทางพันธุกรรม ด้วยเครื่องหมายโมเลกุล ISSRs (Inter Simple Squence Repeat) ซึ่งจะสามารถหาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของเชื้อรา Myrothecium inundatum เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมระหว่างสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต Myrothecium inundatum รวมถึงเป็นข้อมูลในการวิจัยในอนาคตเกี่ยวกับการทำ DNA Marker เพื่อติดตามสายพันธุ์เชื้อราที่พัฒนาขึ้นในการใช้ประโยชน์ทางชีวภาพหรือติดตามสายพันธุ์เชื้อราทางการค้าได้