การใช้เทคนิค Machine Learning วิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องตรวจวัดอนุภาค CMS เพื่อตรวจหาอนุภาคฮิกส์นอกเหนือจากแบบจำลองมาตรฐาน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อินทเศรษฐ์ อุปทินเกตุ, พัทธดนย์ เพ่งพินิจ, ธัญวิสิฏฐ์ สุธรรมเกษม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จตุพร พันตรี, ชญานิษฐ์ อัศวตั้งตระกูลดี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในการชนกันระหว่างอนุภาคโปรตอนภายใต้เครื่องเร่งอนุภาค LHC ข้อมูลที่เก็บได้จากเครื่องตรวจจับอนุภาค CMS จะมีข้อมูลบางส่วนที่ได้จากการสลายตัวของ Higgs Boson หรือที่เรียกว่า Higgs decay และข้อมูลอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Higgs Boson โดยกลุ่มข้อมูลที่เราสนใจเป็นข้อมูลที่ได้จาก Higgs decay และอาจนำไปปรับปรุง Standard Model ในภายหลัง ในโครงงานนี้ได้นำเทคนิค Machine Learning ซึ่งมีความสามารถในการประมวลผลข้อมูลปริมาณมหาศาล หรือที่เรียกกันว่า Big data ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อจำแนกข้อมูลดังกล่าวให้ได้กลุ่มข้อมูลที่เราสนใจอย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำ