การสร้างแบบจำลองการเรียนรู้เครื่องอัลตร้าซาวด์ สำหรับการศึกษาพลศาสตร์ของเลือด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฏฐพัชร์ รื่นนุสาน, ชาลิสา สมานรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ลัดดาวัลย์ ทีฆายุพรรค

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

วัสดุสมมูลเทียบเท่าเนื้อเยื่อถูกใช้อย่างแพร่หลายในการศึกษาเครื่องอัลตราซาวด์ ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย และใช้ในการพัฒนาทักษะการใช้งานเครื่องอัลตราซาวด์ อย่างไรก็ตามวัสดุสมมูลเนื้อเยื่อตามท้องตลาดมีราคาสูง และไม่สามารถหาซื้อได้ทั่วไปในประเทศ ทำให้สถานศึกษาจำเป็นต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการจัดซื้อ โครงงานนี้มีจุดประสงค์เพื่อสร้างแบบจำลองวัสดุสมมูลเนื้อเยื่อโดยใช้วัสดุราคาถูก และสามารถหาซื้อได้ทั่วไปภายในประเทศ เพื่อใช้ในการศึกษาเครื่องอัลตราซาวด์ซึ่่งมี 3 ส่วนหลักคือ ส่วนการทดลองสร้างตัวอย่างเนื้อเยื่อโดยปรับเปลี่ยนอัตราส่วนผสมของพีวีซีเหลวกับสารปรับนิ่ม เพื่อให้ได้ชิ้นตัวอย่างที่มีความเร็วของคลื่นอัลตร้าซาวด์ใกล้เคียงกับเนื้อเยื่อมนุษย์ ส่วนการสร้างแม่พิมพ์ในการจำลองชิ้นส่วนอวัยวะ โดยการสแกนอวัยวะจำลองด้วยเครื่องสแกนสามมิติ การพิมพ์สามมิติและปูนปลาสเตอร์สำหรับหล่อแม่พิมพ์ และเลือกใช้อัตราส่วนผสมที่มีความเร็วของคลื่นอัลตร้าซาวด์ใกล้เคียงกับเนื้อเยื่อมนุษย์มาขึ้นรูปเป็นแบบจำลอง โดยสอดสายเส้นเลือดจำลองต่อกับมอเตอร์และปั๊มของเหลวสำหรับควบคุมอัตราการไหล และส่วนการนำแบบจำลองไปทดสอบกับเครื่องอัลตราซาวด์เพื่อศึกษาการใช้งานพบว่าแบบจำลองวัสดุสมมูลเนื้อเยื่อที่สร้างขึ้นสามารถสร้างภาพทางการแพทย์ที่คล้ายกับเนื้อเยื่อมนุษย์ได้สามารถแสดงการไหลของของเหลว ทิศทางการไหลและความเร็วของของเหลวในเส้นเลือดจำลองเพื่อใช้สำหรับศึกษาพลศาสตร์ของเลือดได้