ศึกษา ปริมาตรที่แตกต่างกันของกล่องพัสดุขนาดไซส์ต่างๆ ที่มีพื้นที่ผิวเท่ากัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิริยากร นวลละออง, ธมกร วุฒิเดชารัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปาจรีย์ ชัยเพชร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ต้องการศึกษา พื้นที่ผิวของกล่องขนาดต่างๆ ที่สามารถนำไปทำกล่องพัสดุขนาดต่างๆที่มีปริมาตรแตกต่างกัน และมีพื้นที่ผิวกล่องเท่ากัน โดยต้องการจะหาปริมาตรสูงสุดของกล่องพัสดุขนาดไซต์ต่างๆ