ศึกษาการผลิตไฟฟ้าจากต้นไม้และรูปแบบการเลี้ยงดูต้นไม้ที่ดีที่สุดสำหรับการผลิตไฟฟ้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จักรภพ ส่องแก้ว, ภูริสรณ์ หนูชู

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อาภาศรี ชุ่มชื่น, พัชรา พงศ์มานะวุฒิ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากทางคณะผู้จัดทำได้ศึกษา และสนใจงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไฟฟ้าจากพืช ซึ่งพบว่าต้นไม้นั้นสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ โดยคุณ Andreas Mershin และคณะนักวิจัยที่ศูนย์ Biomedical Engineering ของสถาบันเทคโนโลยีรัฐแมสซาชูเสตต์ หรือ MIT ได้บอกไว้ว่าหากเกิดความไม่สมดุลทางกรดด่างระหว่างต้นไม้กับดิน ต้นไม้จะผลิตไฟฟ้าออกมาเพื่อปรับสภาพ หรือจากงานวิจัยของบริษัท แพลนท์-ที (Plant-e) จากเนเธอร์แลนด์ พวกเขาได้ค้นพบว่าขณะที่ต้นไม้นำแสงแดดมาสังเคราะห์เป็นน้ำตาลตามกระบวนการสังเคราะห์แสงนั้น ปริมาณน้ำตาลที่ได้มักเกินความต้องการของพืชเอง พืชจึงถ่ายเทน้ำตาลส่วนเกินผ่านทางรากสู่ดินก่อให้เกิดการแตกตัวเป็นโปรตอนและอิเล็กตรอน ซึ่งจากงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าต้นไม้ทุกชนิดสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าฟ้าได้

ทางคณะผู้จัดทำจึงสนใจที่จะศึกษาหาว่าต้นไม้ชนิดใดสามารถผลิตไฟฟ้าได้มากที่สุดโดยจะศึกษาจากต้นไม้ในจังหวัดตรัง 6 ชนิด คือ ต้นยางพารา ต้นปาล์ม ต้นหมาก ต้นทุเรียน ต้นเงาะ และต้นมังคุดและต้นไม้ที่อยู่ในการเลี้ยงดูแบบใดจะผลิตไฟฟ้าได้มากสุดโดยทางคณะผู้จัดทำจะใช้ต้นกล้วยเป็นตัวกลางสำหรับหาวิธีการเลี้ยงดูดีที่สุดเพื่อความสะดวกในการทำการทดลอง