วีลเเชร์เพื่อคนพิการ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภราดร ไกรสุทธิ์, ณัฏฐกิตติ์ ดวงทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รุ่งดาว อ้นชุม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันเราสามารถพบเห็นรถเข็นผู้ป่วยหรือวีลแชร์ได้ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาล บ้านที่มีผู้ป่วยพิการที่ไม่สามารถเดินได้ และที่อื่นๆอีกมากมายและจากการศึกษาพบว่า ข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทยจากการรายงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แสดงให้เห็นว่า มีคนพิการ จำนวน 1,995,767 คน (ร้อยละ 3.01 ของประชากรทั้งประเทศ) และลำดับที่ 1. ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย จำนวน 986,583 คน (ร้อยละ 49.43) ของผู้พิการ ซึ่งส่วนใหญ่เช่นผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยที่ไม่สามารถเดินผู้ป่วยเหล่านี้จำเป็นต้องใช้รถเข็นหรือวีลแชร์ในการดำเนินชีวิตทางกลุ่มของพวกเราจึงทำการศึกษาวีลแชร์แต่ละประเภทและพบว่ารถเข็นผู้ป่วยที่พบในโรงพยาบาลส่วนใหญ่ใช้ได้กับผู้ป่วยที่ไม่สามารถเดินได้แบบชั่วคราวซึ่งมีราคาถูก แต่หากเป็นวีลแชร์สำหรับผู้ป่วยที่เดินไม่ได้ถาวรหรือผู้ป่วยอัมพาตท่อนล่างนั้นมีราคาแพงซึ่งอาจจะยิ่งแพงขึ้นไปอีกหากเป็นการบังคับการเคลื่อนที่ด้วยไฟฟ้าซึ่งจากการศึกษาหลายๆ รูปแบบพบว่าวีลแชร์ที่เราพบเจอนั้นยังไม่สามารถตอบโจทย์การใช้ชีวิตประจำวันของพวกเขาเหล่านั้นได้ โดยเฉพาะการเดินทางผ่านทางต่างระดับและบันได ทางกลุ่มของพวกเราจึงได้มีความสนใจที่อยากจะแก้ปัญหาในเรื่องนี้และใช้แนวคิดและหลักการทางฟิสิกส์มาใช้ในการประดิษฐ์วีลแชร์เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเดินทางของคนพิการขึ้นมา