การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดสารประกอบฟินอลิกจากหลอดไฟ LED

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐพล ยิ่งนคร, ณัฐพัชร์ ภวภูวดล, พลภัทร โพธิ์ไพจิตร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อัครเกียรติ พวงแสง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนถาวรานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงาน เรื่อง การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดสารประกอบฟินอลิกโดยไฟจาก LED มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์โดยใช้ไฟจาก LED และเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการวัดค่าความเข้มแสงของเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์กับเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์โดยใช้ไฟจาก LED เนื่องจากเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์มีราคาสูง ซึ่งจะสร้างโดยนำกล่องขนาด กว้าง 9.5 ซม. ยาว 18.5 ซม. สูง 11 ซม. มาเป็นโครงสร้างภายนอกและภายในกล่องจะมี Arduino ต่อกับ LED และต่อกับมิลลิโวลต์มิเตอร์ซึ่งเป็นตัวอ่านค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า จากนั้นเปลี่ยนค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าเป็นค่าความเข้มแสง เพื่อความแม่นยำของค่าความเข้มแสงจำเป็นต้องไม่ให้แสงเข้า และแสดงผลออกมาแบบบลูทูธผ่านทางโทรศัพท์มือถือ ขั้นตอนการเตรียมสารคือนำ Gallic acid ซึ่งเป็นสารประกอบฟีนอลิกชนิดหนึ่ง มาเติม Folin-Ciocalteu ผสมให้เข้ากัน ก่อนเติมสารละลาย 7.5%(โดย w/v) Na2CO3 แล้วบ่มไว้ เมื่อครบแล้ว สารละลายจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน นำสารที่ได้ไปวัดค่าความเข้มแสงโดยใช้อุปกรณ์ที่สร้างขึ้นเอง แล้วเก็บค่าเพื่อเปรียบเทียบ