การเตรียมฟิล์มเซลลูโลสแอโรเจลที่มีรูพรุนระดับนาโนเมตรจากนุ่นเพื่อดูดซับโลหะหนัก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิริกัลยาณี หนูเอียด, เสาวภา พรหมดนตรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิยดา เกิดด้วยทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การกำจัดโลหะหนักในน้ำด้วยฟิล์มเซลลูโลสแอโรเจลรูพรุนระดับนาโนเมตรจากเส้นใยนุ่น เพื่อผลิตวัสดุจากธรรมชาติที่สามารถลดปริมาณโลหะหนักในแหล่งน้ำ โดยฟิล์มเซลลูโลสแอโรเจลรูพรุนระดับนาโนเมตรถูกเตรียมโดยใช้วัฏจักแช่เยือกแข็ง/ละลายสลับกัน เริ่มจากนำเส้นใยนุ่นมาผ่านการย่อยสลายด้วยกรดไฮโดรคลอริกไปละลายในตัวทำละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ผสมยูเรีย จากนั้นนำสารละลายเซลลูโลสที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียส มาขึ้นรูปในแม่พิมพ์และทิ้งไว้ให้ละลายที่อุณหภูมิห้องจะได้เซลลูโลสเจล แล้วทำการแลกเปลี่ยนตัวทำละลายด้วยน้ำหลายๆรอบได้เป็นฟิล์มเซลลูโลสแอโรเจล จากนั้นนำฟิล์มเซลลูโลสแอโรเจลมาปรับสภาพด้วยกลีเซอรอลเพื่อป้องกันฟิล์มเปราะ นำฟิล์มเซลลูโลสมาทำวัฏจักรแช่เยือกแข็ง/ละลายสลับกันหลายๆรอบ ก็จะได้ฟิล์มเซลลูโลสแอโรเจลที่มีรพรุนระดับนาโนเมตร โดยศึกษาการดูดซับเซลลูโลสจากนุ่น ปริมาณตัวดูดซับ (0.1,0.2,0.3,0.4,0.5 กรัม) ความเข้มข้นของโลหะหนัก (5,10,20,50,100 ppm) และเวลาในการดูดซับ (20,30,60 นาที) ตรวจวัดค่าการดูดกลืนแสงของสารละลายโลหะหนัก Mn7+ ด้วยเทคนิคนิคอัตราไวโอเลต วิซิเบิลสเปกโทรโฟโทเมทรีจากการศึกษาพบว่า ความสามารถในการดูดซับโลหะหนักชนิดนี้ด้วยเซลลูโลสมีปริมาณเซลลูโลสจากนุ่นมีผลต่อการดูดซับ , ความเข้มข้นของ Manganese (VII) ion มีผลต่อการดูดซับและความเข้มข้นที่ 10 ppm มีความเหมาะสมที่สุดในการศึกษาการดูดซับ และเวลาในการดูดซับมีผลต่อการศึกษาการดูดซับ