เกมเศรษฐีคณิตศาตร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กษินาถ ริ้งแจ้ง, ณัฎฐภัทร ใจเชื้อ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

บรรเจิด สระปัญญา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนลำปางกัลยาณี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เกมเศรษฐีที่ผสมผสานการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ลงไปในเรื่องของเซตเเละตรีโกณมิติเพื่อทำให้เด็กมีความสนุกเพลิดเพลินในการเล่นเกมเเละหาความรู้ในทางคณิตศาสตร์