เครื่องฉายแผ่นทึบแสงแบบพอเพียง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณรงค์ศักดิ์ วงศ์ษา, กนกพล ละคํามา, ภาณุพงศ์ งามสงวน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิวัฒน์ ดาบุก

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันเทคโนโลยีเป็นที่ต้องการในการเป็นเครื่องมือในการประกอบการเรียนการสอน แต่ราคาแพง สถานศึกษาและชุมชนห่างไกล มีงบประมาณไม่เพียงพอที่ จะจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีที่มีราคาแพง เพื่ออำนวยความสะดวกในการเผยแพร่ความรู้และเป็นเครื่องมือในการประกอบการเรียนการสอน คณะผู้จัดทำได้คิดค้น ทดลอง ประดิษฐ์ เครื่อง Visualizer Sufficiency ( เครื่องฉายภาพวัตถุทึบแสงแบบพอเพียง ) ที่มีต้นทุนในการประดิษฐ์ถูกโดยประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้และที่หาซื้อได้ง่ายตามศูนย์เทคโนโลยีทั่วไป