เครื่องราวตากผ้าอัจฉริยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พรรณาวดี วงศ์ใหญ่, พสิษฐ์ สิงห์อุไร, สุพิชญา จันระวัง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิวัฒน์ ดาบุก

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

ปัจจุบันการตากผ้านั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนปฏิบัติอยู่แล้วเป็นกิจวัตรประจำวัน เพื่อให้มีเสื้อผ้าที่แห้งและไม่อับชื้นในการสวมใส่ในแต่ละวัน แต่ถ้าหากในวันไหนที่มีฝนตกก็อาจจะทำให้เสื้อผ้าที่ตากไว้เก็บเข้าในที่ร่มไม่ทัน เนื่องจากปัญหาข้างต้นนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำสำหรับผู้ที่ทำงานและออกไปทำธุระนอกบ้าน ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งปัญหาเหล่านี้ทางผู้จัดทำโครงงานได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหา จึงทำให้เกิด โครงงานเครื่องราวตากผ้าอัจฉริยะ ที่สร้างขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องราวตากผ้าอัจฉริยะที่ใช้แผงวงจร Arduino Genuino 101 และ โปรแกรม Arduino IDE เพื่อศึกษาการทำงานของ Rain sensor สามารถเก็บเสื้อผ้าได้เพื่อศึกษาการเคลื่อนที่ของราวตากผ้าอัจฉริยะที่มีผลต่อจำนวนการตากผ้าเหมาะสมเพื่อศึกษาการเคลื่อนที่ของราวตากผ้าอัจฉริยะที่มีผลต่อจำนวนการตากผ้าเหมาะสม

ในเวลาที่ออกไปทำงานหรือทำธุระในสถานที่ข้างนอกบ้านเราไม่ต้องมากังวลว่าจะมาเก็บผ้าไม่ทันในขณะที่ฝนตก โดยเครื่องราวตากผ้าอัจฉริยะมีการนำหลักการของอุปกรณ์ Rain sensor ที่จะตรวจจับน้ำฝนที่ตกลงบน sensor แล้วส่งค่าของน้ำฝนจะส่งค่าไปยังบอร์ด และการเขียนโปรแกรมควบคุมมาใช้ในการสร้างราวตากผ้าอัจฉริยะ ซึ่งผลการดำเนินงานราวตากผ้าอัจฉริยะมีประสิทธิผลดังนี้ จำนวนเสื้อผ้าที่ตาก 15 ตัว ใช้เวลาในการเก็บ 16 วินาที จำนวนเสื้อ 20 ตัว ใช้เวลาในการเก็บ 25 วินาที จำนวนเสื้อ 25 ใช้เวลาในการเก็บ 30 ตลอดจนผู้จัดทำสามารถบูรณาการความรู้เชิง STEM ศึกษา มาประยุกต์ในการทำโดย นำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในเรื่องของ รอกและเฟืองในการทำราวตากผ้า เพื่อสร้างเครื่องราวตากผ้าอัจฉริยะขึ้นมาอำนวยความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งาน โดยการออกแบบให้เครื่องราวตากผ้ามีลักษณะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมคล้ายตู้เก็บเสื้อผ้าเพื่อป้องกันฝุ่นลม มีขนาดพอเหมาะ เคลื่อนย้ายสะดวกด้วยฐานล้อ และใช้หลักการคำนวณทางคณิตศาสตร์ในการวัดระยะของรางและรอก การพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมครั้งนี้ ทำให้เกิดทักษะ เสริมสร้างประสบการณ์การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ตลอดจนปลูกฝังคุณธรรมที่พึงประสงค์ตามคุณลักษณะ ตลอดจนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยเศษวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์ และsolar cell มาประยุกต์ใช้ในการสร้างเครื่องราวตากผ้าอัจฉริยะ จนประสบความสำเร็จ สามารถใช้งานได้จริง เป็นประโยชน์ สามารถพัฒนาต่อยอดเพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ต่อไปได้