ชุดว่ายน้ำถุงลมนิรภัย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พัชริศา หวง, รอมแพง เอกตระกูลชัย, นิชาภา ดำริพัฒนสกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มานะ อินทรสว่าง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศึกษานารี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การจมน้ำ เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของเด็กไทยอายุต่ำกว่า 15 ปี พบว่า ในปี 2562 มี ผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำสูงถึง 3,306 ราย เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี จํานวน 559 ราย และในปี 2563 ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 กันยายน 2563 มีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีประสบเหตุจมน้ำมากถึง 692 ราย สาเหตุของ การจมน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการพลัดตกน้ำ ว่ายน้ำไม่เป็น ขาดทักษะการเอาชีวิตรอดและการช่วยเหลือที่ถูกต้อง ขาดการจัดการแหล่งน้ำเสี่ยง เป็นต้น (https://www.hfocus.org/content/2020/10/20352)

จากปัญหาดังกล่าว เราจึงได้ศึกษาข้อมูลจากปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุการจมน้ำหรือ อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำ และนํามาประยุกต์ใช้ความรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ รวมถึง วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี บนพื้นฐานการเรียนรู้ในรูปแบบ STEM ศึกษา เป็นเครื่องมือสําคัญที่ใช้ในการ ออกแบบ ชุดว่ายน้ำ SSAS (Swimsuit Safety Air Sac)

โดยไอเดียของ Swimsuit Safety Air Sac (SSAS) คือ จะสร้างโดยต่อเติมจากชุดว่ายน้ำปกติ โดยทํา ถุงลมติดกับชุดว่ายน้ำตรงช่วงบ่าถึงช่วงสะบักที่ในตอนแรกจะไม่มีอากาศอยู่ และต่อท่อลมติดกับกระเป๋าเล็ก ๆ ด้านหน้าที่ถัดลงมาจากถุงลมโดยมีเชือกห้อยลงมา ซึ่งข้างในกระเป๋าเล็กจะมีกระป๋องแก๊สขนาดเล็กบรรจุอยู่ ในเรื่องของตัวกลไกเจาะกระป๋องแก๊สเพื่อ ปล่อยแก๊สออกมาคือ เมื่อกระตุกเชือกที่ยื่นออกมาจากกระเป๋า ด้านหน้าเพื่อเจาะกระป๋องแก๊ส แล้วกระป๋องแก๊สจะปล่อยแก๊สไปยังถุงลมด้านหลังเพื่อให้ถุงลมพองตัวและ สามารถลอยตัวขึ้นมาเหนือน้ำได้ในเวลาฉุกเฉิน และสามารถนํามาใช้งานได้อีกโดยถอดกระป๋องแก๊สออกมา เปลี่ยนได้