รอยเลื่อนระนองที่มีผลต่ออุณภูมิของบ่อน้ำร้อนรักษะวารินจังหวัดระนอง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปานนภัส ส่อสืบ, บัณฑิตา รักษา, ลัลนา แข็งแรง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กัญญาลภัส ธีรพิทยานนท์, พุฒิคุณ ทองคำ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีระนอง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บ่อน้ำร้อนรักษะวารินระนองเป็นบ่อน้ำร้อนที่มีคุณภาพดีติด 1 ใน 3 ของโลก มีสารที่ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ เป็นแหล่งน้ำร้อนที่แทรกตัวขึ้นมาจากใต้ผิวโลก มีอุณหภูมิประมาณ 60-65 องศาเซลเซียส เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ซึ่งเป็นสิ่งบ่งชี้ให้ทราบว่าใต้เปลือกโลกลงไปมีพลังงานความร้อนกักเก็บสะสมตัวจำนวนมากมากกว่าปกติ ความร้อนดังกล่าวมาจากหินอัคนีที่ยังคงความร้อนอยู่หนุนแทรกขึ้นมาในระดับความลึก เมื่อฝนซึมผ่านชั้นดินและหินลงไปความร้อนที่กักเก็บอยู่จะทำให้อุณหภูมิของน้ำสูงขึ้นจนกลายเป็นน้ำร้อนหรือไอน้ำ โดยคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพเปลี่ยนไป น้ำร้อนและไอน้ำดังกล่าว จะไหลหมุนเวียนแทรกขึ้นมาทางรอยแตกเลื่อนขึ้นสู่ผิวดินและปรากฏให้เป็นในลักษณะของน้ำพุร้อนและน้ำร้อน

อุณหภูมิของบ่อน้ำร้อนในแต่ละวันมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและสิ่งต่างๆ ทางคณะผู้จัดทำจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับอุณหภูมิของบ่อน้ำร้อนที่มีผลต่อรอยเลื่อนระนองโดยศึกษาข้อมูลจากปัจจัยที่ทำให้เกิดรอยเลื่อนระนองและทำการวัดอุณหภูมิบ่อน้ำร้อนทุกวันเพื่อที่จะทำข้อมูลมาเปรียบเทียบค่าความสัมพันธ์ระหว่างรอยเลื่อนระนองกับอุณหภูมิบ่อน้ำร้อนเพื่อเป็นแนวทางในการทำนายค่าหรือการป้องกันเหตุที่เกิดขึ้นจากแผ่นดินไหวหรือรอยเลื่อนระนองโดยมาจากการวัดค่าอุณหภูมิของบ่อน้ำร้อนจังหวัดระนอง