การศึกษาประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของเมล็ดแตงกวาที่ผ่านการเคลือบเมล็ดพันธุ์ด้วยปุ๋ยมูลไส้เดือนดินเปรียบเทียบกับเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ผ่านการเคลือบ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูวดล มณีเนตร, วรพล สิมภา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เกียรติศักดิ์ บุตรสุด, มาฆภูมิ ชุมพลวงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันเกษตรกรมีการใช้สารเคมีในปลูกพืชทุกชนิด ทำให้สารเคมีส่งผลเสียต่อดิน ทำให้ดินมีการสูญเสียธาตุอาหารโดยการถูกชะล้างและจะส่งผลกระทบต่อการปลูกพืชในระยะยาวซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาการขาดธาตุอาหารในพืชที่จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชในระยะยาว ทางคณะผู้จัดทำจึงสนใจที่จะทำเมล็ดพันธุ์แตงกวาที่มีการเคลือบเมล็ดพันธุ์ด้วยปุ๋ยมูลไส้เดือนดินเพื่อลดการใช้สารเคมีซึ่งส่งผลเสียต่อดินและเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ โดยเมล็ดพันธุ์จะมีธาตุอาหารจากสารเคลือบสำหรับดูดซึมเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตและทางผู้จัดทำจะเคลือบสารสังเคราะห์แคปเทน(Captan)ร่วมด้วยกับปุ๋ยมูลไส้เดือนดิน โดยสารสังเคราะห์แคปเทนเป็นสารกำจัดเชื้อราซึ่งจะมีส่วนช่วยให้พืชมีความต้านทานต่อการเป็นโรคอันเนื่องมาจากเชื้อรา