การศึกษาเเละการสร้างเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์จากเปลือกเมล็ดมะค่าโมงกับซิลิคอน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนภัทร ภาโยธี, ธีรภัทร เกศศรีพงษ์ศา, โมฮามัดอัมซาราซี เรียมเเสน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นายศรสนั่น นนที

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะผู้จัดทำโครงงานได้สังเกตุเห็นปัญหาด้านพลังงานไฟฟ้าซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญในปัจจุบัน ประกอบกับการอยากใช้วัสดุในธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงเลือกที่จะเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยอาศัยสิ่งประดิษฐ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่า เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) เพื่อที่จะนำมาใช้เป็นเเหล่งจ่ายพลังงานเพิ่มเติมจากเเหล่งพลังงานอื่นๆ ที่จะหมดไปในอนาคต หรือเพื่อเป็นพลังงานทางเลือก

คณะผู้จัดทำโครงงานจึงได้ศึกษาเเละจัดทำ เซลล์เเสงจากเปลือกเมล็ดมะค่าโมง วัตถุประสงค์ของโครงงานนี้คือต้องการจะสร้างเซลล์เเสงอาทิตย์เพื่อเป็นพลังงานทางเลือกเเบบใหม่ที่ใช้วัสดุทางธรรมชาติมาประกอบการสร้างตัวเซลล์แสงอาทิตย์เเละเพื่อที่จะศึกษาสมบัติของสารในไม้กลุ่ม Afzelia xylocarpa ที่จะช่วยในการสร้างพลังงานไฟฟ้าของเซลล์เเสงอาทิตย์ให้มากขึ้น โดยคณะผู้จัดทำจะทำการสกัดสารที่ต้องการในเมล็ดมะค่าโมงเเล้วจึงนำมากำหนดเวเลนส์อิตรอนก่อนที่จะนำไปผสมกับซิลิคอนโดยให้ซิลิคอนเป็นตัวเชื่อมประสานทำเช่นนี้โดยทำเเป้นที่เป็นขั้วNเเละขั้วPเพื่อนำมาประกบกันก่อให้เกิด P-N Junction ประกอบกับปฏิกิริยาโฟโตอิเลคทริคก่อให้เกิดการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนไปยัง Hole จากนั้นคณะผู้จัดทำจะทำการศึกษาประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์เเบบใหม่นี้ เเละองค์ประกอบรวมถึงโครงสร้างของอะตอมโดยใช้กล้อง Transmission electron microscope (TEM) เเละองค์ประกอบทางเคมีจากนั้นจึงทำการบันทึกข้อข้อมูลเพื่อนำไปวิเคราะห์ในอนาคต