ปุ๋ยชีวะ เปลี่ยนชีวิต

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ตรีมงคล หาญโย, สุรัสวดี สุวรรณประทีป, พรไพรินทร์ สิงห์จุ้ย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชวนชื่น มลิลา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การทำพลังงานชีวมวลโดยการหมักปุ๋ยแบบง่ายรวดเร็วและคุณภาพสูง