ระบบตู้ปลาอัตโนมัติสำหรับปลาสวยงาม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัชพล ศิริแสง, ปฐมโชค เชาว์ชื่น, บุญชนะ ศรีสิทธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากคณะผู้จัดทำได้ศึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาสวยงามในตู้ปลา ซึ่งพบว่าการเลี้ยงปลาในตู้ปลานั้นต้องใช้ปัจจัยต่างๆ ได้แก่การดูแลเอาใจใส่ การให้อาหาร การเปลี่ยนถ่ายน้ำในตู้ การมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม รวมไปถึงแสงสว่างที่เพียงพอ เพื่อการดูแลปลาในตู้เลี้ยงปลาให้ได้มีประสิทธิภาพ สะดวก และประหยัดเวลาของผู้เลี้ยงปลา ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงมีความคิดที่จะสร้างระบบตู้ปลาอัตโนมัติ โดยมีอุปกรณ์ที่ใช้คือ ชุดอุปกรณ์ IPST – Microbox (SE) จำนวน 1 แผง ชุดอุปกรณ์ให้อาหารปลา จำนวน 1 ชุด ปั้มน้ำรุ่น AS180-12250A จำนวน 2 เครื่อง ปั้มลมรุ่น Mega 8000 จำนวน 1 เครื่องและหลอดไฟขนาด 4 วัตต์ จำนวน 1 หลอด โดยใช้ชุดอุปกรณ์ IPST – Microbox (SE) ที่นำมาใช้ในการสั่งการทำงานของอุปกรณ์ในระบบ และศึกษาการใช้ Relay ที่ใช้ควบคุมการตัดไฟในแผงวงจร เพื่อให้อุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้าทำงานตามเวลาที่กำหนด และทำการทดสอบเป็นการวัดหาค่าความคลาดเคลื่อนของข้อมูลเพื่อวัดประสิทธิภาพของอุปกรณ์ ข้อมูลที่ต้องการศึกษาได้แก่ ปริมาณอาหารปลาที่ออกจากอุปกรณ์ให้อาหารปลา และเวลาที่อุปกรณ์ทำงาน ผลจากการทดสอบพบว่าอุปกรณ์ทำงานตามโปรแกรมที่ตั้งค่าไว้ อาหารปลาที่ออกมามีความคลาดเคลื่อนร้อยละ 2.4 และความคลาดเคลื่อนเวลาการทำงานของอุปกรณ์ โดยเครื่องให้อาหารปลามีค่าร้อยละ 0.009 ปั๊มน้ำในระยะพักมีค่าพักร้อยละ 0.2 และระยะทำงานมีค่าร้อยละ 0.2 ปั๊มลมในระยะพักมีค่าร้อยละ 0.2 และระยะทำงานมีค่าร้อยละ 0.2 และหลอดไฟในระยะพักการทำงานมีค่าร้อยละ 0.006 และระยะทำงานมีค่าร้อยละ 0.003 และยังสามารถประยัดไฟฟ้าได้ร้อยละ 22 เมื่อเทียบกับการเลี้ยงปลาแบบทั่วไป