การออกแบบเครื่องมือวัดปริมาณกระแสไฟฟ้าจากอุณหภูมิของขดลวดนิโครมนำกระแส

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนดล นารีคำ, วุฒิชัย สุริยะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิยวรรณ มัธยมนันทน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

โครงงานเรื่อง “การออกแบบเครื่องมือวัดกระแสไฟฟ้าจากอุณหภูมิของขดลวดนิโครมนำกระแส” จัดทำขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำเครื่องมือวัดกระแสไฟฟ้าจากอุณหภูมิของขดลวดนิโครมนำกระแส โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 4 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 การหาค่าความต้านของมิเตอร์ได้ค่าความต้านของมิเตอร์มีค่า 3.08 Ω ตอนที่ 2 การหาค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิความต้านทานไฟฟ้าของขดลวดนิโครม ได้ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิของความต้านทานไฟฟ้าของขดลวดนิโครมมีค่า 0.000410959 ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบปริมาณกระแสไฟฟ้าโดยใช้ขดลวด 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.32 mm , 0.511 mm และ 0.611 mm ที่มีความยาว 10 cm , 20 cm และ 30 cm สรุปได้ว่าขดลวดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.32 mm มีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด ตามมาด้วยขดลวดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 0.511 mm และ 0.611 mm ตามลำดับ และเมื่อเพิ่มความยาวของขดลวดค่าคลาดเคลือนจะยิ่งน้อยลง นั้นหมายความว่าปริมาณกระแสไฟฟ้าที่จากได้สมการ มีค่าใกล้เคียงกับกระแสไฟฟ้าที่ได้จากการวัดด้วยมิเตอร์ และตอนที่ 4 เครื่องมือวัดกระแสไฟฟ้าจากอุณหภูมิของลวดนิโรมนำกระแส สามารถวัดอุณหภูมิและสามารถคำนวณกระแสไฟฟ้าออกมาแสดงบนจอคอมพิวเตอร์ได้

สรุปการผลการทดลองได้ว่าเมื่อเส้นผ่านศูนย์กลางมีขนาดเล็กลงจะทำให้พื้นที่หน้าตัดของขดลวดมีค่าน้อยลงจึงทำให้มีการเปลี่ยนอุณหภูมิของขดลวดเปลี่ยนได้ง่ายขึ้น จึงทำให้อุณหภูมิที่วัดค่าได้ด้วยเซนเซอร์ มีค่าเข้าใกล้ความจริงมากที่สุด และเมื่อเพิ่มความยาวของขดลวดจะทำให้ขดลวดมีความต้านทานมากขึ้นจึงทำให้มีการสูญเสียพลังงานในรูปความร้อนมากขึ้น จึงมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่ขดลวดได้มากขึ้นทำให้ค่ากระแสที่ได้มีความคลาดเคลื่อนน้อยลง และเครื่องมือวัดกระแสไฟฟ้าจากอุณหภูมิของลวดนิโครมนำกระแส สามารถวัดอุณหภูมิและสามารถคำนวณกระแสไฟฟ้าออกมาได้ใกล้เคียงกับมัลติมิเตอร์