การศึกษาประสิทธิภาพของแผ่นกรองนาโนเซลลูโลสจากใบสับปะรดในการกรองไมโครพลาสติกในน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นันท์นภัส ดลภักดี, เพลงพิณ บริบูรณ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชวลิต บัวพรม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากปัจจุบันมีการใช้พลาสติกกันในทุกอุตสาหกรรม ก่อให้เกิดไมโครพลาสติกขึ้น ซึ่งมลพิษจากไมโครพลาสติกที่เกิดขึ้นได้เข้ามาปนเปื้อนในระบบนิเวศ และห่วงโซ่อาหารของสิ่งมีชีวิต ทำให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆเป็นอย่างมาก ทางคณะผู้จัดทำจึงจัดทำแผ่นกรองนาโนเซลลูโลสจากใบสับปะรด ที่เป็นวัสดุเหลือทิ้งหลังจากการเก็บเกี่ยว ใบสับปะรดนั้นมีความแข็งแรงของเส้นใยที่มากกว่าเมื่อเทียบกับเส้นใยที่เกิดจากพืชอื่นๆ จึงเหมาะแก่การนำไปใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการเตรียมเส้นใยเซลลูโลสขนาดนาโน โดยใช้ Electrospinning ในการปั่นเส้นใย