การศึกษาประสิทธิภาพของแผ่นปิดแผลอนุภาคเงินนาโนไบโอเซลลูโลส

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เวธนี ใคร่นุ่นนา, นภสร อักษร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จินดา โพนะทา, ธีระวุฒิ จันทะพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการผลิตเส้นใยไบโอเซลลูโลสจากแบคทีเรีย ที่เลี้ยงด้วยน้ำซาวข้าว และการนำเส้นใยไบโอเซลลูโลสที่ได้ ไปเคลือบด้วยอนุภาคเงินนาโน เพื่อประยุกต์เป็นแผ่นปิดแผล ทางการแพทย์