การศึกษาประสิทธิภาพของแผ่นกรองจากการขึ้นรูปเส้นใยจากชานอ้อยผสมสารสกัดไคโตซานจากเปลือกกุ้ง กระดองปูนา และเปลือกหอยเชอรี่ในการบำบัดน้ำชะขยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อรียาภัทร กาฬหว้า, ปราถนา เล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อารีรัตน์ มัฐผา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัญหาการจัดขยะของประเทศไทยมีมาอย่างยาวนานแม้ว่าในสภาพปัจจุบันจะมีการเก็บขนและนำไปกำจัดถึงร้อยละ 80 แต่การจัดการขยะมูลฝอยยังคงมีการใช้วิธีที่ไม่ถูกสุขลักษณะ เช่น การนำขยะมูลฝอยไปเทกองสุมไว้เพื่อให้ย่อยสลายเองตามธรรมชาติซึ่ง ทำให้เกิดการปนเปื้อนต่อสิ่งแวดล้อม และส่งผลกรทบต่อสุขอนามัยของประชาชน โดยเป็นแหล่งแพร่กระจายสิ่งสกปรกไปสู่แหล่งน้ำและพื้นดินใกล้เคียง เนื่องจากกองขยะมูลฝอยที่หมักจะทำให้เกิดน้ำชะขยะมูลฝอย (Leachate) ซึ่งเป็นน้ำเสียที่มีทั้งสารอินทรีย์ เชื้อโรค และสารพิษต่างๆปนอยู่ เมื่อน้ำเสียไหลลงสู่แม้น้ำลำคลองก็ทำให้คุณภาพน้ำต่ำลง จนบางครั้งไม่อาจใช้สำหรับอุปโภคบริโภคได้ นอกจากนี้น้ำชะขยะมูลฝอยยังซึมลงสู่ดินและแหล่งน้ำใต้ดิน จนทำให้เกิดการปนเปื้อนได้เช่นกัน โดยผู้จัดทำโครงงานได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจึงได้มีแนวคิดที่จะจัดทำแผ่นกรองจากเส้นใยชานอ้อยผสมสารสกัดจากไคโตซานจากเปลือกกุ้ง, กระดองปูนาและเปลือกหอยเชอรี่ ซึ่งเป็นวัสดุที่สามารถย่อยสลายได้และหาได้ง่าย โดยมีขึ้นตอนการจัดทำดังนี้ 1)ทำการเตรียมเส้นใยจากชานอ้อย 2)ทำการสกัดไคโตซานจากเปลือกกุ้ง กระดองปูนา และเปลือกหอยเชอรี่ 3)ขึ้นรูปแผ่นกรองจากเส้นใยชานอ้อยโดยความคุมแรงอัด ขนาด และความหนา ของแผ่นกรอง 4)ทำการแบ่งแผ่นกรองออกเป็นสองประเภท คือ แผ่นกรองที่ไม่เคลือบไคโซซานและแผ่นกรองที่เคลือบไคโตซาน 5)นำแผ่นกรองที่ไม่ได้ผ่านการเคลือบไคโซตานและเคลือบไคโตซาน มาจัดเรียงเป็นชั้นกรองทั้งหมด 3 ชั้นดังนี้ คือ แผ่นกรองที่ไม่เคลือบไคโตซาน แผ่นกรองที่เคลือบไคโตซาน แผ่นกรองที่ไม่เคลือบไคโตซาน โดยแผ่นกรองที่เป็นตัวควบคุมจะมีการจัดเรียงทั้งสามชั้นเป็นแผ่นกรองที่ไม่เคลือบไคโตซาน 6)ทดสอบสมบัติทางกายภาพของแผ่นกรอง 7)ทดสอบประสิทธิภาพของแผ่นกรองในการบำบัดน้ำชะขยะ