การศึกษาความสัมพันธ์ของ Phosphate solubilizing bacteria และ Azoto bactor ความหนาแน่นของดิน และ pH ของดิน ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เชาวลีย์ ธนภูมิพิศาล, ฐิติรัตน์ บุญศักดิ์, กวินทรา วิเศษวงษา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เจตนิพิฐ แท่นทอง, สิทธิศักดิ์ จินดาวงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ทุเรียนเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่ภาครัฐให้การยอมรับเป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญกลายเป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมในการบริโภคทั้งในและต่างประเทศจนได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐระบุให้เป็นหนึ่งในผลไม้เศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศนอกจากจะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรยังทํารายได้เข้าประเทศจากการส่งออกเป็นจํานวนมหาศาลสร้างกระแสให้ได้รับความสนใจจากเกษตรกรในการปลูกทุเรียนเพิ่มมากขึ้นแต่ในการปลูกทุเรียนไม่สามารถได้ในทุกพื้นที่ของประเทศซึ่งต้องอาศัยสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เหมาะสมนอกจากนี้ยังมีพันธุ์ทุเรียนอีกกว่า 100 ชนิดทําให้ภาครัฐต้องทําการคัดสรรพันธุ์ที่เหมาะสมกับการให้ผลผลิตที่มีคุณภาพและเพื่อการค้าต่อไป

ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ (Lava Durian Sisaket) เป็นไม้ผลเศรษฐกิจที่มีชื่อเสียงของจังหวัดศรีสะเกษ มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นคือเนื้อแห้ง กรอบนอกนุ่มในรสชาติมันไม่หวานจัด และกลิ่นไม่แรง โดยมีพื้นที่ปลูกที่เหมาะสม 3 อำเภอได้แก่ขุนหาญ กันทรลักษ์ และศรีรัตนะ ซึ่งเป็นพื้นที่ดินภูเขาไฟที่มีธาตุกำมะถันและอุดมด้วยแร่ธาตุที่เหมาะต่อการปลูกไม้ผล ประกอบกับมีภูมิอากาศแห้งแบบที่ราบสูงจึงทำให้ทุเรียนมีคุณลักษณะแตกต่างจากทุเรียนของภาคตะวันออกและภาคใต้ ผลผลิตของทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษจะออกสู่ตลาดในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นช่วงที่ปริมาณผลผลิตทุเรียนในตลาดน้อย เพราะเป็นช่วงที่ผลผลิตทุเรียนจากภาคตะวันออกหมดแล้ว ในขณะที่ผลผลิตทุเรียนจากภาคใต้ยังไม่ออกสู่ตลาด ส่งผลให้ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษมีราคาสูง ดังนั้นทางคณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการสำรวจดินที่สามารถใช้ปลูกทุเรียนภูเขาไฟได้ดี โดยศึกษาทั้งทางกายภาพตัวอย่างคือ การวัดค่าความชื้น การวัดความหนาแน่น การตรวจวัดปริมาณธาตุอาหาร การวัดค่าความเป็นกรดและด่างของดิน รวมไปถึงการศึกษาทางจุลชีววิทยา คือศึกษาเชื้อจุลินทรีย์ในดินที่คาดว่ามีผลต่อการปลูกทุเรียนภูเขาไฟ ได้แก่ Phosphate solubilizing bacteria และ Azoto bactor เพื่อรายงานลักษณะต่าง ๆ ของดินที่ใช้ปลูกทุเรียนภูเขาไฟในเชิงลึกเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจหรือต้องการพัฒนาต่อยอดไปในอนาคต