เว็ปไซต์จัดการข้อมูลการยืมและคืนของ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กิตติธัช สีหะวงษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สกลเกียรติ ขันทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นโครงงานที่จัดทำมาเพื่อจัดการข้อมูลการยืมและคืนของ