เครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เรือนรัตน์ ลีละตานนท์, พิมพ์นิภา ชัยพฤกษ์เดชา, ศุภณัฐ พลอยวงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทัศน์ปองคุณ ดาราจร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงาน เรื่องเครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจ จัดทำขึ้นโดยมีจุดประสงค์คือประดิษฐ์เครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจ โดยออกแบบ Software ด้วยโปรแกรม สำเร็จรูป ADUINO IDE version 1.8.5 ให้ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยที่ไม่สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือกลับมาพักฟื้นที่บ้าน โดยมีการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจที่ประดิษฐ์ขึ้น และเปรียบเทียบการใช้งานกับเครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจแบบมาตรฐาน พบว่า จากการออกแบบเครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจโดยเขียนโปรแกรมภาษาซีเพื่อควบคุม NodeMCU ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ADUINO IDE version 1.8.5 ปรากฏว่า Pulse Sensor สามารถวัดอัตราการเต้นของหัวใจได้จริง โดยทดสอบเทียบกับเครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจแบบมาตรฐาน (Power lab) พบว่าค่าอัตราการเต้นของหัวใจที่วัดด้วยเครื่องมาตรฐาน (Power Lab) และ เครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจที่ประดิษฐ์ขึ้นมีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าสามารถวัดอัตราการเต้นของหัวใจได้ถูกต้องและมีความแม่นยำสูง โดยมีการเก็บข้อมูลอัตราการเต้นของหัวใจลงในแอปพลิเคชัน ThingSpeak และจะมีการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน Line เมื่อผู้ป่วยมีอัตราการเต้นของหัวใจผิดปกติ