เครื่องแจ้งเตือนสถานะการใช้เสียง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณภัทร ตรงต่อการ, ปรเมศวร์ ชำนาญแป้น, ธันยพร ขาวทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เอกตวัน เลิศไกร, ซัลวาณีย์ เจ๊ะมะหมัด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ด้วยปัญหาเสียงรบกวนในบริเวณที่ต้องการใช้สมาธิ เช่น ห้องสมุด สถานที่ทำงาน ห้องสอบ และ Co-Working Space เป็นต้น พบว่า มีเสียงรบกวนที่ดังไม่เหมาะสม ซึ่งวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด คือ การปลูกจิตสำนึกให้กับตัวบุคคล แต่ในทางปฏิบัติเป็นไปได้ยาก คณะผู้จัดทำจึงได้ทำการศึกษาและคิดค้นเครื่องแจ้งเตือนสถานะการใช้เสียงที่มีกลไกในการแจ้งเตือนระดับเสียง 2 ระดับ คือ ระดับที่ 1 อยู่ที่ระดับเสียง 60-70 เดซิเบล จะมีการแจ้งเตือนด้วยการกระพริบของ ไดโอดเปล่งแสง การเเจ้งเตือนด้วย Buzzer ความถี่ต่ำ และเตือนเป็นข้อความผ่าน Application Line notify ด้วยข้อความว่า “เสียงเริ่มดัง” ระดับที่ 2 อยู่ที่ระดับเสียง 70 เดซิเบลขึ้นไป จะมีการแจ้งเตือนด้วยการกระพริบของไดโอดเปล่งแสง การเเจ้งเตือนด้วย Buzzer ความถี่สูง และเตือนเป็นข้อความผ่าน Application Line notify ด้วยข้อความว่า “เสียงดัง” โดย ตัวอุปกรณ์จะมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพมากขึ้น หากมีการปรับเปลี่ยนขนาดของตัวอุปกรณ์และความไว ในการรับเสียงของ Sensor อีกทั้งการเพิ่มฟังก์ชันที่มีประโยชน์อื่น ๆ เข้าไป