เครื่องตรวจจับการเคลื่อนไหวภายในรถ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เฉลิมรัฐ ณรงค์กิจพาณิช, ร่มฟ้า นามวงศ์, รังษิยา ธนแสงสว่าง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิลปกรณ์ จันทไชย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เครื่องนี้สร้างขึ้นเพื่อการตรวจจับการเคลื่อนไหวต่างๆภายในรถ แล้วส่งสัญญาณไปที่โทรศัพท์