อุปกรณ์แปลภาษาแมว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เธียรญาดา พงศ์อภิรักษกุล, ชญานุช ทองจับ, กานต์ชนก หมานมานะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รติธรณ ใจห้าว, นิพัท ขันไชย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในสังคมปัจจุบันผู้คนนิยมเลี้ยงสัตว์กันเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นสุนัข แมว นก ปลา กระต่าย และสัตว์อื่นๆอีกมากมาย ซึ่งการเลี้ยงสัตว์สามารถช่วยคลายความเครียด คลายความเศร้าได้เป็นอย่างดีและทำให้มีจิตใจเมตตามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ผู้คนจึงนิยมเลี้ยงสัตว์กันเป็นจำนวนมาก

แมวถือเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมในการเลี้ยงกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งการเลี้ยงแมวในวิธีการเลี้ยงในสภาพแวดล้อมที่แตกต่าง การมีเพศ พันธุ์และช่วงอายุที่ต่างกันก็จะส่งผลต่อพฤติกรรมและอารมณ์ที่แตกต่างกันไป และในหนึ่งวันแมวมีการแสดงพฤติกรรมและความต้องการที่หลากหลาย ยกตัวอย่างเช่น ความหิว ความโกรธ การต่อสู้ การล่า การอ้อนเมื่อมีความสุข ซึ่งการแสดงออกของแมวในแต่ละอารมณ์จะออกมาทางเสียงร้องและพฤติกรรมเป็นส่วนใหญ่ แต่เสียงและพฤติกรรมที่แสดงออกมานั้นอาจจะไม่ชัดเจนหรืออาจจะไม่สามารถทำให้ผู้ที่พบเห็นรับรู้และเข้าใจในอารมณ์หรือความต้องการของแมวได้ คณะผู้จัดทำจึงคาดหวังว่าอุปกรณ์แปลภาษาแมวนี้จะทำให้หรือผู้ที่พบเห็นสามารถเข้าใจถึงสิ่งที่แมวต้องการจะสื่อออกมาได้