อุปกรณ์ปอกทุเรียนแบบพกพา ปอกง่าย บายพุง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จุฑาทิพย์ แซ่ลิ่ม, ธัญรดา เพชรสกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธวัช แพรกทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ทุเรียน เป็นผลผลิตของประเทศไทยที่มีชื่อเสียง เป็นที่นิยม และมีการส่งออกไปในประเทศต่างๆ ทำ

รายได้และกำไรให้กับเกษตรกรไทยอย่างมหาศาล อย่างไรก็ตาม ทุเรียนยังเป็นผลไม้ที่มีเปลือกแข็งและมีหนาม

แหลม จึงต้องใช้เทคนิคเฉพาะในการฉีก แม้มีการจัดจำหน่ายเครื่องปอกทุเรียนแต่ก็มีราคาสูง ทำให้ผู้บริโภคไม่

สามารถเข้าถึงราคาได้เท่าที่ควร

ดังนั้น ทางคณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นถึงปัญหาข้างต้น จึงจัดทำโครงงาน อุปกรณ์ปอกทุเรียนที่ใช้ใน

ครัวเรือน เพื่อให้ปอกทุเรียนได้สะดวก แก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและผู้ผลิตทุเรียน

อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างเศรษฐกิจภายในและนอกประเทศ ให้มีการสนับสนุนการบริโภคสินค้าจากเกษตรกร

ไทยได้มากยิ่งขึ้น