การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดพริกต่างชนิดกันเพื่อใช้ในการไล่มด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กุลนิษฐ์ชา ธีระกุลพิศุทธิ์, ชนกนันท์ ภู่ทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สมเกียรติ เกิดล่อง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบัน มดเป็นสิ่งมีชีวิตที่เรามักพบมากในชีวิตประจำวัน ซึ่งอันตรายของมดคือการกันและปล่อยสารพิษทำให้เกิดอาการผื่นคัน และการอักเสบของผิวหนังและมักพบในทั้งบริเวณที่แห้ง ตามซอกหรือตามรอยแตกของพื้นปูน พื้นไม้ หรือตามต้นไม้ แม้แต่ในบ้านเราก็พบมดเช่นกัน ขึ้นอยู่ตามเสื้อผ้าและอาหารซึ่งมันจะขึ้นมาแย่งอาหารมนุษย์ ซึ่งมีผลเสียอาจจะทำให้เกิดอาหารบูด และเกิดอาการท้องเสียได้ การใช้สารเคมีในการกำจัดมดอาจจะเป็นอันตรายต่อตัวเองและสภาพแวดล้อมได้ คณะผู้จัดทำจึงศึกษาพืชผักที่หาง่ายตามท้องถิ่น การใช้พืชบางชนิดมาประยุกต์เพื่อกำจัดมดจึงเป็นทางเลือกที่น่าจะมีความเหมาะสม เพราะกำจัดมดด้วยวิธีนี้ ย่อมไม่เป็นอันตรายต่อตัวเองและสิ่งแวดล้อมอย่างแน่นอน และเป็นพืชที่หาง่ายในท้องถิ่น เช่น พริก โดยใช้พริกมาสกัดเป็นสารละลาย ซึ่งมีฤทธิ์ทำลายระบบประสาทและการหายใจของมด ทำให้มดไม่เข้าใกล้อาหารที่เราไม่พึงประสงค์จะให้มดเข้ามา และทดลองเปรียบเทียบชนิดพริกที่มีผลต่อการไล่มดมากกว่ากัน คือพริกขี้หนู พริกชี้ฟ้า และพริกหยวก