การศึกษาเปรียบเทียบผลของอัตราส่วนขี้เลื่อยผสมตอซังข้าวโพดบดที่มีผลต่อประสิทธิภาพผลผลิตของเห็ดแครง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปารมิต พรหมจรรย์, สิรวิชญ์ ถิ่นชาญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปาณิสรา ไชยรักษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ข้าวโพดเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทย แต่ต้นข้าวโพดที่ผ่านการเก็บเกี่ยวแล้วนั้นจะแห้งและแข็งหรือที่เรียกว่า ตอซังข้าวโพด โดยจะทำให้ไม่สามารถทำการเก็บเกี่ยวได้อีก เกษตรกรจึงจำเป็นที่จะกำจัดตอซังข้างโพดเหล่านั้นโดยถ้าหากสามารถนำตอซังข้าวโพดเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรนั้นจะเกิดประโยชน์ได้มากกว่า ผู้จัดทำจึงต้องการที่จะศึกษาหาอัตราส่วนระหว่างขี้เลื่อยต่อตอซังข้าวโพดบดที่มีผลต่อประสิทธิภาพผลผลิตของเห็ดแครง โดยผสมขี้เลื่อยกับตอซังข้าวโพดบดในอัตราส่วนต่างๆและไปใช้ต่อในกระบวนการเพาะเห็ดแครง