เปรียบเทียบประสิทธิภาพจานจากวัสดุเหลือใช้ทางธรรมชาติ:ผักตบชวา และหญ้าคา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิชญาพร บุญสุทธิ์, นวมินทร์ พิทักษ์อำพรรณ, นารี แจ้คำ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นวมินทร์ วงค์ไชย, จิรวัฒน์ วโรภาษ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จานกระดาษและกล่องโฟมเป็นบรรจุภัณฑ์ที่สามารถบรรจุอาหารได้ มีประโยชน์ที่หลากหลาย แต่ภาชนะเหล่านี้ก็เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมเพราะโฟมและจานกระดาษเป็นส่วนหนึ่งในขยะมูลฝอยที่ส่งผลเสียต่อสิ่งมีชีวิตและสภาพแวดล้อม ส่วนผักตบชวาและหญ้าคาก็เป็นพืชที่ขยายพันธุ์เจริญเติบโตได้เร็วแถมยังได้หลายพื้นที่ แต่ก็มีทั้งประโยชน์และโทษ ถ้ามีมากเกินไปก็ทำให้เกิดมลภาวะและกลายเป็นวัสดุเหลือใช้ได้ และวัสดุธรรมชาติที่เราเลือกใช้อีกอย่างคือผงบุก ที่จะนำมาเคลือบภาชนะ เนื่องจากงานวิจัยการทดสอบสารเคลือบผิวจากบุก พบว่าสามารถชะลอการ เปลี่ยนแปลงทางคุณภาพและทางสรีรวิทยาของผลส้มเขียวหวานได้ดีกว่าผลส้มเขียวหวานที่จุ่มน้ำเปล่า (ชุดควบคุม) และมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับสารเคลือบผิว GLK@ หัวบุกประกอบด้วย

กลูโคแมนแนน (Glucomannan) เป็นเส้นใยธรรมชาติมีน้ำหนักมวลโมเลกุลสูงมาก (ultra – high molecular – weight polysaccharide) ประมาณ 2000000 ดัลตัน และใช้แป้งมันเนื่องจากโมเลกุลของแป้งมันสำปะหลังประกอบไปด้วยหมู่ไฮดรอกซิลจำนวนมากที่ยึดเกาะด้วยพันธะไฮโดรเจน มีคุณสมบัติชอบน้ำ เมื่อให้ความร้อนส่งผลให้พันธะไฮโดรเจนคลายตัวลง เกิดการเจลาติไนเซชัน และเมื่อปล่อยให้เย็นตัวจะเกิดการ จัดเรียงตัวโครงสร้างใหม่ที่แน่นและแข็งแรงมากขึ้น

ด้วยเหตุนี้ผู้จัดทำจึงจะนำมาทำเป็นจานจากวัสดุเหลือใช้ทางธรรมชาติ เนื่องจากต้องการจะลดมลภาวะและนำของที่เหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์ โดยผู้จัดทำจะนำมาเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับจานกระดาษที่มีขายทั่วไปตามร้านขายของชำเพราะต้องการทราบว่าจานจากวัสดุจากธรรมชาติจะมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับจานกระดาษธรรมดาหรือไม่ และจะนำจานจากวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติทั้ง2ชนิดคือผักตบชวา และหญ้าคา นำมาเปรียบเทียบว่าจานจากวัสดุทั้ง 2 ชนิดจานอันไหนจะมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับจานปกติมากที่สุด โดยจะเปรียบเทียบจากการทดสอบการดูดซึมน้ำ การทดสอบความหนาแน่น การทดสอบความต้านแรงดึง การทดสอบความชื้น การทดสอบน้ำหนักมาตรฐาน