เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการติดสีของสีย้อมโครโมโซมจากครั่งของเซลล์ดอกหอมแดงด้วยการใช้เทคนิคการย้อมมอร์แดนท์ที่แตกต่างกัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อากิ โอกุระ, ธัญภัทร อภิวัฒน์วุฒิกุล, พีรพล สุมาทร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรวัฒน์ วโรภาษ, ยุวดี แสนทรงสิริ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการติดสีของสีย้อมโครโมโซมจากครั่งของเซลล์ดอกหอมแดงโดยการใช้เทคนิคการย้อมมอร์แดนท์ที่แตกต่างกัน ในการศึกษาทางพันธุศาสตร์เกี่ยวกับเซลล์และโครโมโซม การใช้สีย้อมจากธรรมชาติ เช่น แมลงครั่งเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับนำมาเป็นสีย้อมโครโมโซมได้ ปลอดภัยต่อผู้ทำการทดลองและมีราคาถูก เป็นการนำพืชหรือแมลงที่ได้จากธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต คณะผู้จัดทำจึงได้นำสีย้อมโครโมโซมจากครั่งมาพัฒนาวิธีการเตรียมและเพิ่มมอร์แดนท์ในผลิตภัณฑ์สีย้อมโดยการใช้เทคนิคการย้อมมอร์แดนท์ที่แตกต่างกัน โดยใช้สารละลายเกลือที่มีความเข้มข้น 30%W/V เป็นมอร์แดนท์ ซึ่งเทคนิคการย้อมที่จะทำการศึกษามีทั้งหมด 5 วิธี คือการย้อมโครโมโซมด้วยสีย้อมโดยไม่ย้อมสารละลายเกลือ การย้อมโครโมโซมด้วยสารละลายเกลือก่อนสีย้อม การย้อมโครโมโซมด้วยสารละลายเกลือพร้อมกับสีย้อม การย้อมโครโมโซมด้วยสารละลายเกลือหลังสีย้อม และการย้อมโครโมโซมด้วยสีย้อมที่มีการผสมสารละลายเกลือ โดยใช้เซลล์ดอกหอมแดงในระยะการแบ่งตัวแบบเมทาเฟสในการศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพโดยวิธีวัดค่า RGB พบว่าสารสกัดจากครั่งสามารถติดสีโครโมโซมได้ดียิ่งขึ้นเมื่อเพิ่มมอร์แดนท์ของสารละลายเกลือที่ 30% w/v และเทคนิคการเพิ่มมอร์แดนท์ที่แตกต่างกันจะส่งผลต่อการติดสีโครโมโซมได้ต่างกันอีกด้วย