สมการไดโอแฟนไทน์ 445^x + 454^y = z^2

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

โชว์ติรัตน์ สุขเกษม, ศรุตา ลาจ้อย, รดามณี กรมแสง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุนทร คำภักดี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนผดุงนารี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในโครงการนี้เราจะพิจารณาสมการไดโอแฟนไทน์ 445^x + 454^y = z^2 โดยที่ x,y,z เป็นจำนวนเต็มที่ไม่ติดลบ

ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสมการไดโอแฟนไทน์นี้ไม่มีผลเฉลยเป็นจำนวนเต็มที่ไม่เป็นลบ