แบบจำลองตู้ฟักไข่ด้วยระบบCiRA Core และบอร์ดKid Bright

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัทรวดี อุ่นระโลม, ทอฝัน พรหมแสนวิเศษ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ญารุณี ศิริกิจ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนผดุงนารี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์เรื่อง แบบจำลองตู้ฟักไข่ด้วยระบบCiRA Core และบอร์ดKid Bright

มีจุดประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาหลังการทำงานและประสิทธิภาพของแบบจำลองตู้ฟักไข่ด้วยระบบCiRA Core และบอร์ดKid Bright 2) ลดอัตราการตายของลูกไก่ 3) ได้ไก่ที่สมบูรณ์ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดและผู้บริโภค

โดยมีขอบเขตของโครงงานคือการศึกษาปัจจัยที่ต้องการตรวจวัดคือ การส่งสัญญาณแจ้งเตือน และประสิทธิภาพของแบบจำลองตู้ฟักไข่ โดยมีวิธีการทดลอง2ขั้นคือขั้นทดลองระบบและขั้นประดิษฐ์แบบจำลองตู้ฟักไข่

ผลการศึกษาพบว่า ระบบสามารถใช้งานได้จริงโดยที่กล้องสามารถจับภาพลูกไก่ที่จดจำไว้และส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปยัง Line Notify ของผู้เลี้ยงไก่ได้รวมทั้งแสดงบนบอร์ดKid Bright ว่า “born born born” แต่ถ้าหากไม่สามารถจับภาพได้ บอร์ดKid Bright จะแสดงคำว่า “waiting waiting waiting”