ระบบเช็คชื่อเข้าชั้นเรียนโดยสแกนใบหน้าวัดอุณหภูมิและแจ้งเตือนผ่าน Line Notify

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิยวรรณ นันทะเสน, ธัญวรัตน์ จันทะเจียง, ชลดา เทพจิต

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธิติพล โทแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนผดุงนารี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากสถานการณ์การแพทยระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยปกติแล้วการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิโดยทั่วไปก็มักจะใช้อุปกรณ์อย่างเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด ซึ่งสามารถวัดอุณหภูมิร่างกายคนได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องสัมผัสร่างกายกันและกัน แต่กระบวนการวัดอุณหภูมิแบบนี้มีข้อจำกัดมากมาย ทั้งเรื่องของคุณภาพและมาตรฐานของอุปกรณ์ รวมไปถึงเรื่องของเวลาและบุคลากรที่ต้องใช้ในการวัดคัดกรองที่ต้องใช้จำนวนมาก เพราะโรงเรียนจะต้องคัดกรองนักเรียนจำนวนมาก ตรงนี้จึงนับเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งที่ทางโรงเรียนจะต้องหาทางแก้ไขจากปัญหาและอุปสรรคข้างต้น จึงได้เกิดแนวคิดในการพัฒนาระบบเช็คชื่อเข้าชั้นเรียนโดยสแกนใบหน้าวัดอุณหภูมิและแจ้งเตือนผ่าน Line Notify เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วต่อการคัดกรอง อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบการเข้าเรียนของนักเรียนได้อีกด้วย จึงกล่าวได้ว่าระบบเช็คชื่อเข้าชั้นเรียนโดยสแกนใบหน้าวัดอุณหภูมิและแจ้งเตือนผ่าน Line Notify จะช่วยให้เป็นการคัดกรองนักเรียนและตรวจสอบข้อมูลนักเรียนเป็นเรื่องที่ไม่ยุ่งซับซ้อนเหมือนปัจจุบันอีกต่อไป