เมล็ดมังคุดแบ่งตัวสร้างชีวิต

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สราวุฒิ นิลสุวรรณ, ปริญญา คชินทรโรจน์, ครัญญา คงถาวร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ขนิษฐา สุขทิพย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาโครงงานเรื่องเมล็ดมังคุดแบ่งตัวสร้างชีวิต (Mangosteen Seed Multiple Germination) เป็นการศึกษาเพื่อ

1)ศึกษาการงอกของเมล็ดมังคุดโดยใช้วิธีการผ่าแบ่งชิ้นส่วนออกเป็น 2ส่วน 4ส่วน และ8ส่วน

2)ศึกษาและเปรียบเทียบความสมบูรณ์ของต้นอ่อนที่เจริญมาจากชิ้นส่วนของเมล็ดมังคุดที่แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 4 ส่วน และ 8 ส่วน

3)เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพการงอกของชิ้นส่วนเมล็ดมังคุดที่ผ่านการกระตุ้นการงอกโดยใช้วิธีแช่น้ำ

แช่สารละลายกรดจิบเบอเรลลิก 0.02 เปอร์เซ็นต์ และแช่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง

ผลการศึกษาในขั้นแรกพบว่า เมล็ดมังคุดที่ผ่านวิธีการผ่าแบ่งชิ้นส่วนออกเป็น 2 ส่วน มีอัตราการงอกมากกว่าเมล็ดมังคุดที่ผ่าแบ่งชิ้นส่วนออกเป็น 4 ส่วน และ 8 ส่วน ตามลำดับ และผลการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการกระตุ้นการงอกโดยใช้วิธีการแช่สารละลายกรดกรดจิบเบอเรลลิก 0.02 เปอร์เซ็นต์ มีอัตราการงอกสูงกว่าการกระตุ้นการงอกโดยการแช่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง และน้ำ ตามลำดับ ในส่วนของผลการศึกษาและเปรียบเทียบความสมบูรณ์ของลำต้นมังคุดในด้านความสูง เส้นรอบวงโคนลำต้น และจำนวนใบของเมล็ดมังคุดที่ใช้วิธีการผ่าแบ่งชิ้นส่วนออกเป็น 2 ส่วน 4 ส่วน และ 8 ส่วน ยังอยู่ในระหว่างการบันทึกผลข้อมูล