ถุงห่อมะม่วงป้องกันแมลงศัตรูพืชจากกระดาษผักตบชวาผสมสารสกัดจากใบสะเดากับใบแมงลักคาและน้ำยางพารา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิชชาพร จารพันธ์, ฉัตรฟ้า เคนสุวรรณ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จินดา โพนะทา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

มะม่วงเป็นไม้ผลที่รัฐบาลมีนโยบายการส่งเสริมศักยภาพการผลิตเพื่อการส่งออก แต่ปัญหา ที่เกษตรกรมักพบอยู่เป็นประจำคือ ปัญหาแมลงศัตรูพืชทำลายผลมะม่วง ผู้จัดทำโครงงานจึงได้สนใจที่จะผลิตถุงห่อมะม่วงรูปแบบใหม่ จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น จึงเป็นที่มาของโครงงาน เรื่อง ถุงห่อมะม่วงป้องกันแมลงศัตรูพืชจากกระดาษผักตบชวาผสมสารสกัดจากใบสะเดากับใบแมงลักคาและน้ำยางพารา โดยในโครงงานนี้ได้ทำการศึกษา 1) การศึกษาและเปรียบเทียบอัตราส่วนของน้ำยางพาราที่เหมาะสมสำหรับคุณสมบัติต้านการซึมน้ำของถุงห่อมะม่วง พบว่ากระดาษที่มีอัตราส่วนของเยื่อกระดาษแห้งและเยื่อยางแห้ง 75 : 25 มีคุณสมบัติต้านการซึมน้ำสูงที่สุด ตามมาด้วยกระดาษที่มีอัตราส่วนของเยื่อกระดาษแห้งและเยื่อยางแห้ง 50 : 50 และ 100 : 0 ตามลำดับ 2) การศึกษาและเปรียบเทียบปริมาณของสารสกัดจากใบสะเดากับใบแมงลักคาที่เหมาะสมสำหรับการป้องกันแมลงศัตรูพืชและการเจริญเติบโตของผลมะม่วง ที่ใช้ในถุงห่อมะม่วง พบว่าถุงห่อมะม่วงที่ผสมสารสกัดในปริมาณ 10 ml. สามารถป้องกันการเข้าทำลายของแมลงศัตรูพืชได้ดีที่สุด แต่การเจริญเติบโตของมะม่วงมีค่าใกล้เคียงกันกับถุงห่อมะม่วงที่ผสมสารสกัดในปริมาณอื่นๆ 3) การเปรียบเทียบการป้องกันแมลงศัตรูพืชและการเจริญเติบโตของผลมะม่วงที่ห่อด้วยถุงห่อมะม่วงที่ผลิตได้กับถุงห่อมะม่วงตามท้องตลาด พบว่าการป้องกันแมลงศัตรูพืชของถุงห่อมะม่วงที่ผลิตได้เทียบเท่ากันกับถุงห่อมะม่วงแบบกระดาษ แต่ดีกว่าถุงห่อมะม่วงแบบผ้าสีขาว ในส่วนของการเจริญเติบโตของมะม่วง ความกว้างและความยาวที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดในถุงห่อมะม่วงที่ผลิตได้ แต่มีค่าไม่แตกต่างจากถุงผ้าสีขาว ขณะที่ถุงกระดาษไม่มีความกว้างที่เพิ่มขึ้นดี