พัฒนาโดรน Hybrid model VTOL แบบ 3 ใบพัด สำหรับการขนส่งเวชภัณฑ์ให้กับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ต้นสัก ก้อนทรัพย์, นภันต์กร อินทรแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อาภาศรี ชุ่มชื่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์